Osaka RubyKaigi 04
2024.8.24 (Saturday)
Keynote Speakers
Yuichiro Kaneko / Hitoshi HASUMI
Osaka RubyKaigi 04
2024.8.24 (Saturday)
Keynote Speakers
Yuichiro Kaneko / Hitoshi HASUMI